...............

Περιβαλλοντική πολιτική

Η MULTIPART Α.Ε. µεριµνώντας για το περιβάλλον, δεσμευόμενη για ένα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο λειτουργίας και αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της, η οποία καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της, έχει θεσπίσει περιβαλλοντική πολιτική που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής της εταιρείας.

 

 Οι βασικές αρχές της περιβαλλοντικής πολιτικής της MULTIPART A.E. αφορούν σε:

 • Συνεχή παρακολούθηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, άμεση εφαρμογή της σε συνεργασία µε τους αρμόδιους φορείς για την επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν.
 • Διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρείας.
 • Δέσμευση για πρόληψη της ρύπανσης κατά το σχεδιασμό και λειτουργία των εγκαταστάσεων
 • Συνεισφορά στη διατήρηση ενός περιβάλλοντος υψηλής ποιότητας και της κοινωνικής ευημερίας σε συνεργασία πάντοτε µε την τοπική κοινωνία.
 • Προσδιορισμό, τεκμηρίωση και υλοποίηση εξειδικευμένων σκοπών και στόχων, την πορεία επίτευξης των οποίων παρακολουθεί συστηματικά και αναθεωρεί όπου επιβάλλεται, προκειμένου να ελέγχει και να περιορίζει το σύνολο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της.
 • Ενθαρρύνει και καθοδηγεί το ανθρώπινο δυναμικό της προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής εφαρμογής των υφιστάμενων διαδικασιών, τη συνεχή φροντίδα για την βελτίωσή τους µε σκοπό την εκτέλεση των καθηκόντων του µε περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.
 • Ελαχιστοποιεί την παραγωγή αποβλήτων προωθώντας αφενός την εναλλακτική διαχείρισή τους .
  • Γνωρίζοντας της ευθύνη που έχουμε για την προστασία του περιβάλλοντος, η εταιρεία μας εφαρμόζει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων και φυσικών πόρων με σκοπό την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.
  • Για την ανακύκλωση χαρτιού και υλικών συσκευασίας έχουμε τοποθετήσει κάδους συλλογής σε όλες τις εγκαταστάσεις για την προώθησή τους σε εταιρεία ανακύκλωσης.
  • Για την ανακύκλωση μελανιών εκτυπωτών και λαμπτήρων έχουμε τοποθετήσει κάδους συλλογής στα γραφεία για την προώθησή τους σε εταιρεία ανακύκλωσης
  • Σε συνεργασία με την COMBATT A.E. «Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας», εφαρμόζεται η καθορισμένη  από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων.
  • Συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και ορθής διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Αναγνωρίζει ως υποχρέωσή της τη διατήρηση διαύλων ανοικτής και ειλικρινούς επικοινωνίας και συνεργασίας µε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μετόχους, εργαζομένους, εξωτερικούς συνεργάτες, πελάτες και ιδιαίτερα µε την τοπική κοινωνία σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής.
 • H Διοίκηση της MULTIPART Α.Ε. δεσμεύεται για τη σωστή εφαρμογή, διατήρηση και ανασκόπηση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής , ενώ παρέχει όλους τους αναγκαίους πόρους και μέσα για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της.